Call Center Solutions: 1- 800 - 458 - 7856

Notice

Anunt publicare 13 Proiecte de Hotarari

Proiectele de hotarari sunt disponibile aici.

Anunt solicitare sprijin financiar culte 2016

ANUNŢ

pentru solicitarea sprijinului financiar de la bugetul local al comunei  Corunca

pentru unităţile de cult care desfăşoară proiecte de interes public local

 

1. Reglementări legale privind acordarea sprijinului financiar:

Ordonanţa Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.125/2002; Hotărârea Guvernului nr.1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. 82/2002, cu modificările ulterioare.

2. Sprijinul financiar se poate acorda pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult destinate:

a.                  Întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici;

b.                  Construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult;

c.                  Conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţind cultelor religioase;

d.                 Desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult;

e.                  Amenajării şi întreţinerii muzeelor cultural-religioase;

f.                   Construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult;

g.                  Construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;

h.                  Construirii şi reparării sediilor unităţilor de învăţământ teologic, proprietate a cultelor recunoscute.

3. Sprijinul financiar alocat de la bugetul local al comunei  Corunca se acordă pe baza următoarelor documente:

a. cerere-tip - anexa 1 (formular de solicitare de sprijin financiar de la Consiliul local al comunei  Corunca pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România);

b. devizul de lucrări, la preţuri actualizate şi potrivit reglementărilor în vigoare privind taxa pe valoare adăugată, pentru lucrările rămase de executat, datat pe anul în curs;

c. copie de pe autorizaţia de construire pentru reparaţii capitale şi construcţii, eliberată potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d. în cazul solicitărilor privind asistenţă socială, se va depune proiectul acţiunii respective, inclusiv devizul aferent; documentaţia va fi înaintată Biroului de Asistenţă Socială, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

e. copie a certificatului de înregistrare fiscală;

f. adeverinţă certificată de bancă sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care este precizat codul IBAN al unităţii de cult solicitante;

g. documente care să ateste dreptul de a desfăşura activităţi medicale sau sociale, după caz;

h. declaraţia pe propria răspundere a solicitantului că va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv pentru realizarea lucrărilor menţionate în documentaţia ataşată cererii, conform formularului tip - anexa 2;

i. acte care să ateste proprietatea asupra imobilelor în care se desfăşoară activităţi sociale, medicale şi de învăţământ teologic pentru care se solicită sprijin financiar;

j. certificate fiscale care să ateste că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat şi local, în anul fiscal anterior depunerii cererii de sprijin financiar.

k. în cazul monumentelor istorice şi al bunurilor din patrimoniul cultural naţional, se va prezenta şi o copie a avizului eliberat de instituţiile specializate în domeniul patrimoniului cultural naţional, potrivit legislaţiei în vigoare privind restaurarea şi conservarea monumentelor istorice şi a bunurilor din patrimoniul cultural naţional;

l. în cazul lucrărilor de pictură a lăcaşurilor de cult aparţinând Bisericii Ortodoxe Române, se va prezenta şi copia avizului eliberat de către Comisia pentru pictură bisericească;

m. pentru celelalte necesităţi ale unităţilor de cult, cererea de sprijin financiar va fi însoţită de documente specifice tipului de activitate în care se încadrează solicitarea;

            n. copia autorizaţiei din partea instituţiei de specialitate că firma constructoare este abilitată să efectueze astfel de lucrări, în cazul lăcaşurilor de cult care sunt monumente istorice din clasa A;

            o. fotografii ce atestă stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrări pentru care se solicită sprijin financiar.

4. Documentaţia tip de solicitare a sprijinului financiar se poate procura de la sediul Primariei Corunca, persoană de contact Voniga Lorand, telefon 0265–243152 sau site-ul www.primariacorunca.ro

5. Solicitanţii vor putea depune documentaţia prevăzută în Regulament la registratura Primariei Corunca până la data de: 25.03.2016, ora 12.00.

6. Acordarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, se face în limita sumelor prevăzute anual în bugetul local cu această destinaţie, prin hotărâre a Consiliului local pe baza documentelor prevăzute la Cap. II. Pct. 9 din Regulament, cu încheierea unui protocol de finanţare între autoritatea publică locală şi unitatea de cult beneficiară.

Attachments:
Download this file (Formulare.doc)Formular de solicitare[ ]

Anunt publicare PH Regulament SPSL (Ecolect)

Proiectul de hotarare si anexele sunt disponibile aici.

 

Attachments:
Download this file (Anunt.pdf)Anunt.pdf[ ]

Anunt achizitie teren pt. Gradinita Substejeris/Hirdetes teruletvasarlas

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Corunca nr. 1/25.01.2016 privind  avizul de principiu pentru achiziţionarea unui teren în vederea construirii unei Grădiniţe în loc. Corunca, zona Substejeriş,

S-a propus achiziţionarea unei suprafeţe de 1000-2500mp teren în zona Substejeriş.

Proprietarii care deţin terenuri libere de vânzare în zonă sunt rugaţi să ia legătura cu Primăria Corunca, astfel încât să fie identificată cea mai potrivită suprafaţă atât din punct de vedere al amplasamentului cât şi a preţului.

Persoană de contact: Takacs Szabolcs I. – viceprimar, 0725543139.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Figyelembe véve az 1-es számú helyi Tanácshatározatot, ami előirja egy földterület vásárlását Óvoda épitése céljára Koronka falu Cserealja negyedébe,

A határozat értelmében egy 1.000-2.500 nm-es terület szükséges.

Szabad, eladó területek tulajdonosait felkérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot a Polgármesteri Hivatallal.

Kapcsolattartó személy: Takács Szabolcs I. – alpolgármester 0725543139.

 

by NavigatorSoftware